PROPONOWANE CZASOPISMA

Proszę przygotować publikację zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez redaktorów na stronie internetowej czasopism. Opłata za druk artykułu należy uiścić na konto wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Liczba punktów została podana na podstawie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 23 grudnia 2016r.